Algemene Voorwaarden

  1. Door deelname aan de lessen verklaart de cursist zich akkoord met de Algemene Voorwaarden en de tarieven van Bodhi yoga en mindfulness (hierna: Bodhi). 
  2. Bodhi heeft het recht de Algemene Voorwaarden en de tarieven tussentijds aan te passen. De cursist wordt hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte gesteld. 
  3. Cursisten kunnen bij Bodhi een lidmaatschap aanschaffen of een leskaart. Bij lidmaatschappen wordt het lesgeld maandelijks voldaan door middel van automatische incasso. Het lidmaatschap is doorlopend met een minimum van 3 maanden. 
  4. Bodhi biedt 48 lesweken per kalenderjaar. Bij lidmaatschappen is deze frequentie verwerkt in het maandelijkse lesgeld, dat per kalenderjaar 12 gelijke maandelijkse termijnen omvat.  
  5. De actuele tarieven van een lidmaatschap, leskaart, proefpakket en losse les staan vermeld op de website. 
  6. Bij voortijdige opzegging van het lidmaatschap wordt geen lesgeld geretourneerd. Uitgegeven en betaalde leskaarten worden niet retour genomen.  
  7. Beëindigen van het lidmaatschap is mogelijk per de 1e dag van elke kalendermaand, de opzegtermijn is 1 maand. Opzeggen kan online via het reserveringssysteem.   
  8. Bij zwangerschap of aantoonbaar langdurig verblijf in het buitenland dan wel bij langdurige ziekte kan in overleg tussen deelnemer en Bodhi het lidmaatschap voor bepaalde tijd worden opgeschort. Er bestaat echter geen recht op opschorting, en vakantie is geen grond voor opschorting van het lidmaatschap. 
  9. De cursist wordt verzocht ruim op tijd (minimaal 10 minuten) voor een les aanwezig te zijn. 
  10. Tassen, mobiele telefoons en persoonlijke bezittingen anders dan voor noodzakelijk gebruik tijdens de yogales dienen in de garderobe te worden achtergelaten.  
  11. De cursist wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijke inspanning te verrichten. Bij twijfel dient de huisarts of behandelend specialist te worden geraadpleegd. 
  12. De cursist wordt geadviseerd lichamelijke en/of psychische klachten te melden aan de docent. Als de cursist onder behandeling staat van een arts, therapeut of specialist, dan raden wij de cursist dringend aan éérst in overleg te gaan met de behandelaar voor deelname aan de les of inschrijving voor een cursus. 
  13. Bodhi kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de cursist. Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de cursist. 
  14. Bodhi kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele beschadigde of verloren persoonlijke bezittingen van de cursist. Schade die door de cursist al dan niet opzettelijk wordt toegebracht aan eigendommen van Bodhi of die van derden, worden vergoed door de veroorzaker. 
  15. De persoonlijke gegevens van de cursist worden vastgelegd en alleen gebruikt om cursist te informeren over het aanbod en de activiteiten van Bodhi. De persoonlijke gegevens van de cursist worden niet doorgegeven of verkocht aan derden. 
  16. Bodhi heeft het recht de cursist de toegang tot de les(sen) te weigeren, indien zij hiervoor gegronde redenen heeft. 
  17. In gevallen waarin de Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist Bodhi yoga en mindfulness.